ਬੋਲੀ:

ਇਤਾਲਵੀ

[it]

ਇਤਾਲਵੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: filosofo

filosofo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ