ਬੋਲੀ:

ਇਤਾਲਵੀ

[it]

ਇਤਾਲਵੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ