ਬੋਲੀ:

ਜਪਾਨੀ

[ja]

ਜਪਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Admirals

Admirals ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ