ਬੋਲੀ:

ਜਪਾਨੀ

[ja]

ਜਪਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: months

months ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ