ਬੋਲੀ:

ਜਪਾਨੀ

[ja]

ਜਪਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: religion

religion ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ