ਬੋਲੀ:

ਜਪਾਨੀ

[ja]

ਜਪਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: science

science ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ