ਬੋਲੀ:

ਜਾਰਜੀ

[ka]

ਜਾਰਜੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: chess grandmaster

chess grandmaster ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ