ਬੋਲੀ:

ਜਾਰਜੀ

[ka]

ਜਾਰਜੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: cities

cities ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ