ਬੋਲੀ:

ਜਾਰਜੀ

[ka]

ਜਾਰਜੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Village

Village ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Chala ਉਚਾਰਨ Chala