ਬੋਲੀ:

ਕਬਾਰਦੀ

[kbd]

ਕਬਾਰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: география

география ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Уба ਉਚਾਰਨ Уба
  • боз ਉਚਾਰਨ боз