ਬੋਲੀ:

ਕਬਾਰਦੀ

[Адыгэбзэ]

ਕਬਾਰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.229 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.