ਬੋਲੀ:

ਕਜ਼ਾਖ਼

[kk]

ਕਜ਼ਾਖ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: history

history ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ