ਬੋਲੀ:

ਕਜ਼ਾਖ਼

[kk]

ਕਜ਼ਾਖ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: male surnames

male surnames ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ