ਬੋਲੀ:

ਕਜ਼ਾਖ਼

[kk]

ਕਜ਼ਾਖ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: pronouns (kk)

pronouns (kk) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ