ਬੋਲੀ:

ਖ਼ਮੇਰ

[km]

ਖ਼ਮੇਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: shawsha

shawsha ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?