ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[ko]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: celebrity

celebrity ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ