ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[ko]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: noun

noun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ