ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

4.310 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.