ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

3.707 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 質素 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 質素 [Na-adjective]
 • 鐵路 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 鐵路 [交通工具, transport]
 • 電鐵 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 電鐵
 • 銳角 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 銳角
 • 鈍角 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 鈍角
 • 敏感 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 敏感 [びんかん, Na-adjective]
 • 鈍感 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 鈍感 [Na-adjective]
 • 感覺 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 感覺
 • 點數 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 點數
 • 點授 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 點授
 • 빵에 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 빵에
 • 집에사 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 집에사
 • 집으 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 집으
 • kwangchul yepn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kwangchul yepn
 • 披瀝 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 披瀝 [ひれき]
 • Wooyoungmi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wooyoungmi [fashion designer]
 • 自我省察 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 自我省察
 • 祈禱 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 祈禱
 • 不安定 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 不安定 [ふあんてい, Na-adjective]
 • 未完成 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 未完成
 • 倍達 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 倍達
 • 配達 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 配達
 • 引率 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 引率
 • 統率力 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 統率力
 • 敎員 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 敎員
 • 硏究 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 硏究
 • 作業 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 作業 [School]
 • 假想現實 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 假想現實
 • 臆測 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 臆測
 • 結晶 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 結晶 [けっしょう]