ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

6.417 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 오해를 사다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 오해를 사다
 • 시녀 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 시녀
 • 타천사 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 타천사
 • 웬만해서는 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 웬만해서는
 • 양다리를 걸치다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 양다리를 걸치다
 • 방탄소년다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 방탄소년다
 • 염광 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 염광
 • 급연락 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 급연락
 • 기본적으로 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 기본적으로
 • 그립습니다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 그립습니다
 • 공화 정체 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 공화 정체 [korean, korea, Politics, government]
 • 보기 좋게 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 보기 좋게
 • 쭈뼛 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 쭈뼛
 • 바에는 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 바에는
 • 견뎌내지 못하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 견뎌내지 못하다
 • 안일 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 안일
 • 해후상봉 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 해후상봉 [korea, korean, meeting, chance, Friend]
 • 1990년대 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 1990년대 [1990s]
 • 심호흡하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 심호흡하다
 • 요번 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 요번
 • 큐트 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 큐트
 • 삿 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Корейский, корейский язык]
 • 육실 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 육실
 • 무엇이라도 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 무엇이라도
 • 노력한다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 노력한다
 • 어찌하여 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 어찌하여
 • 깨장 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 깨장
 • 이강인 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이강인
 • 머니까 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 머니까
 • 속상해하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 속상해하다 [verb]