ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

6.682 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 그림을 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 그림을
 • 장도 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 장도 [청해진]
 • 육탄 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 육탄
 • 부질없다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 부질없다
 • 씨알도 안 먹히다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 씨알도 안 먹히다
 • 빼도 박도 못하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 빼도 박도 못하다
 • 백팔십건 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 백팔십건
 • 선점하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 선점하다
 • 무궁무진 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 무궁무진
 • 깊숙히 자리잡다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 깊숙히 자리잡다
 • 부소 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 부소
 • 부소산성 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 부소산성
 • 잘못이미지 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 잘못이미지
 • 놀이방 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 놀이방
 • 사뭇 다른다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 사뭇 다른다
 • 실효성 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 실효성
 • 왕후 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 왕후
 • 능 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 정릉 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 정릉
 • 꾸욱 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 꾸욱
 • 관망하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 관망하다
 • 어릴때 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 어릴때
 • 문예창작 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 문예창작
 • 대형차 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 대형차
 • 말하셨지 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 말하셨지
 • 아름 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 아름
 • 정동진 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 정동진
 • 어지르다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 어지르다
 • 대체되다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 대체되다
 • 낑낑거리다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 낑낑거리다