ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

3.705 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 道德判斷 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 道德判斷
 • 事實判斷 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 事實判斷
 • 價値判斷 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 價値判斷
 • 포뮬리즘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 포뮬리즘
 • 雛兒 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 雛兒
 • 추아 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 추아
 • 間歇的 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 間歇的
 • 不規則的 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 不規則的
 • 規則的 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 規則的
 • 將軍塚 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 將軍塚
 • 倭 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [やまと, わ]
 • 倭王 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 倭王
 • 덴노 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 덴노
 • 天皇 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 天皇 [emperor, ruler, 天皇, Japanese people, Emperor of Japan]
 • 日王 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 日王
 • 日皇 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 日皇
 • 放水 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 放水
 • 放火 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 放火 [ほうか]
 • 防火 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 防火 [防火]
 • 防彈 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 防彈
 • 防水 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 防水
 • 玉璽 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 玉璽
 • 金印 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 金印
 • 私印 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 私印
 • 鬪士 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 鬪士
 • 抗日 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 抗日
 • 反米 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 反米
 • 反美 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 反美
 • 反中 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 反中
 • 韓中 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 韓中