ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

6.970 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 거리를 잴다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 거리를 잴다
 • 뒤로하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 뒤로하다
 • 101 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 101 [Number, 101]
 • 40 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 40 [liczba, Number, liczebnik, Numbers]
 • 38 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 38 [Number, Numbers]
 • 37 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 37 [Number, Numbers, liczba]
 • 구루프 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 구루프
 • 긴목양말 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 긴목양말
 • 쪼물락거리다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 쪼물락거리다
 • 쿵덕쿵덕 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 쿵덕쿵덕
 • 조반류 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 조반류
 • 용반류 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 용반류
 • 질척거리다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 질척거리다
 • 헌옷수거함 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 헌옷수거함
 • 백업하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 백업하다
 • 덤벙덤벙 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 덤벙덤벙
 • 줄만 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 줄만
 • 하지않았습니까? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 하지않았습니까?
 • 등목 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 등목
 • 재점화 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 재점화
 • 탔어요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 탔어요
 • 탑니다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 탑니다
 • 후회해 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 후회해
 • 졌어요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 졌어요
 • 졌어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 졌어
 • 졌다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 졌다
 • 져요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 져요
 • sasaeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sasaeng [celebrity culture, Korean pop cullture, k-pop]
 • 싸샤 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 싸샤
 • 먹고 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 먹고