ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

6.496 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 불렀어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 불렀어
 • 봤어요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 봤어요
 • 그렇기에 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 그렇기에
 • 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다
 • 부끄럼쟁이 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 부끄럼쟁이
 • 입모양 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 입모양
 • 어디다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 어디다
 • 어찌되었건 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 어찌되었건
 • 대조적 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 대조적
 • 떨어뜨렸어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 떨어뜨렸어
 • 들었어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 들었어
 • 던졌어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 던졌어
 • 누웠어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 누웠어
 • 그린다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 그린다
 • 건넜어요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 건넜어요
 • 치과학 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 치과학
 • Azerbaycan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Azerbaycan [country, countries, azerbaijan, bölgeler]
 • 보행로 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 보행로
 • 파지법 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 파지법
 • 판도라의 상자 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 판도라의 상자
 • 맡아주다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 맡아주다
 • 신변 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 신변
 • 격살 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 격살
 • 들통 나다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 들통 나다
 • 퀵배달 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 퀵배달
 • 호박전 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 호박전
 • 꽃케이 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 꽃케이
 • 我 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, 我, me, i, 高頻基礎叼炸天的閩南話詞語, 1, 汉语, 常用词, Common Word, 晋语并州片寿阳话, 신병호]
 • 田光烈 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 田光烈
 • 全美貞 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 全美貞