ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

3.702 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 전재홍 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 전재홍 [film director]
 • 백두산과 울릉도에는 칼데라 지형이 있다. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 백두산과 울릉도에는 칼데라 지형이 있다.
 • 언제든제 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 언제든제
 • 최용건 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 최용건 [North Korea, military officer, Defense Ministers]
 • 짱나 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 짱나
 • 饥寒 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 饥寒
 • 饭盒 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 饭盒
 • 흔들어요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 흔들어요
 • 주룩주룩 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 주룩주룩
 • 가방끈이 짧다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 가방끈이 짧다
 • 굿밤 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 굿밤
 • 약혼했어요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 약혼했어요
 • 말하자 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 말하자
 • 막둥이 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 막둥이
 • 글세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 글세요
 • 고피 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 고피
 • 거피 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 거피
 • 메기매은탕 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 메기매은탕
 • 뚝베기 불고기 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 뚝베기 불고기
 • 메가급 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 메가급
 • 증선위 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 증선위
 • 글러요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 글러요
 • 육개장전골 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 육개장전골
 • 나랑있어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 나랑있어
 • 웃픈 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 웃픈
 • 조사원 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 조사원
 • 명동역 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 명동역 [駅名]
 • 동대몬역 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 동대몬역 [駅名]
 • Dohyeon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dohyeon
 • 나 길치야 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 나 길치야