ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

6.683 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 활개치다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 활개치다
 • 발칵 뒤집히다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 발칵 뒤집히다
 • 페도필리아 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 페도필리아
 • 고개를 젓다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 고개를 젓다
 • 패왕 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 패왕
 • 생색내다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 생색내다
 • 회유하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 회유하다
 • 번뜩이다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 번뜩이다
 • 져주다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 져주다
 • 조련사 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 조련사
 • 포동포동하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 포동포동하다
 • 담을 쌓다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 담을 쌓다
 • 흉측하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 흉측하다
 • 땅콩버터 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 땅콩버터
 • 경시하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 경시하다
 • 경음악 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 경음악
 • 경공업 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 경공업
 • 겸용 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 겸용
 • 겸하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 겸하다
 • 결벽 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 결벽
 • 출결 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 출결
 • 결사적으로 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 결사적으로
 • 철호 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 철호
 • 영점오 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 영점오
 • 오씨 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 오씨
 • 책을덮으세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 책을덮으세요
 • 정도껏하다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 정도껏하다
 • 우주정거장 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 우주정거장
 • 진보적 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 진보적
 • 일원상 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 일원상 [one-circle image (in Won Buddhism)]