ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

6.661 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 빠졌다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 빠졌다
 • 빠졌어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 빠졌어
 • 빠져 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 빠져
 • 늘렸어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 늘렸어
 • 이혼률 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이혼률
 • 저었어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 저었어
 • 씹었어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 씹었어
 • 미국어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 미국어
 • 명예퇴직 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 명예퇴직
 • 못했습니다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 못했습니다
 • 못합니다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 못합니다
 • 못한다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 못한다
 • 정의상 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 정의상
 • 아파트 촌 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 아파트 촌
 • 파뿌리 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 파뿌리
 • 배기 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 배기
 • 폭락 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 폭락
 • 만에 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 만에
 • 실용화 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 실용화
 • 멍때리다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 멍때리다
 • táo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ táo
 • 서술어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 서술어
 • 일본열도 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 일본열도
 • 공압용 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 공압용
 • 유압용 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 유압용
 • 스톱워치 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 스톱워치
 • 사과배 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 사과배
 • 마름모꼴 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 마름모꼴
 • 막무가내로 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 막무가내로
 • 명색 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 명색