ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

7.337 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 이글 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이글
 • 유태 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 유태
 • 유니세프 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 유니세프
 • 윈윈 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 윈윈
 • 위트 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 위트
 • 웹 프로그래머 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 웹 프로그래머
 • 웨이트 트레이닝 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 웨이트 트레이닝
 • 월드 스타 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 월드 스타
 • 원맨쇼 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 원맨쇼
 • 원더풀 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 원더풀
 • 워킹푸어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 워킹푸어
 • 워크샵 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 워크샵
 • 왕게임 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 왕게임
 • 와이어 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 와이어
 • 오피셜 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 오피셜
 • 오퍼 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 오퍼
 • 예스 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 예스
 • 영건 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 영건
 • 엠블렘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 엠블렘
 • 엠블럼 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 엠블럼
 • 엘이디 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 엘이디
 • 엔트리 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 엔트리
 • 엔드라인 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 엔드라인
 • 엑스포 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 엑스포
 • 에콜로지 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 에콜로지
 • 에코백 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 에코백
 • 에스테틱 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 에스테틱
 • 에스유브이 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 에스유브이
 • 에메랄드 그린 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 에메랄드 그린
 • 어웨이 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 어웨이