ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

6.934 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • 休憩 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 休憩 [휴게]
 • 逍遙 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 逍遙 [소요]
 • 所要 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 所要 [소요]
 • 騷擾 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 騷擾 [소요]
 • 修辭 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 修辭 [수사]
 • 搜査 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 搜査 [수사]
 • 數詞 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 數詞 [수사]
 • 手寫 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 手寫 [수사]
 • 中華 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 中華 [Chûng-fà, 중화]
 • 中和 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 中和 [중화]
 • 수교수진 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 수교수진
 • 닿은 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 닿은
 • 육세절기 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 육세절기
 • 육절기 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 육절기
 • 내게서 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 내게서
 • 얻은 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 얻은
 • 최서우 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 최서우 [ski jumper, ski jumping]
 • 만남익 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 만남익
 • 일종으로 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 일종으로
 • 기준에는 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 기준에는
 • 발생하지 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 발생하지
 • 서투른 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 서투른
 • 전체에 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 전체에
 • 보고되었다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 보고되었다
 • 아스퍼거인으로 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 아스퍼거인으로
 • 모순어법 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 모순어법
 • 작년만 같아도 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 작년만 같아도
 • 여유가 있으면 모를까 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 여유가 있으면 모를까
 • 덥고 해서 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 덥고 해서
 • 화제를 좀 돌리자꾸나 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 화제를 좀 돌리자꾸나