ਬੋਲੀ:

ਕੋਰੀਆਈ

[한국어]

ਕੋਰੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

4.043 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.