ਬੋਲੀ:

ਕੁਰਦੀ

[ku]

ਕੁਰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: noun

noun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ