ਬੋਲੀ:

ਕਿਰਗਿਜ਼

[ky]

ਕਿਰਗਿਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: greeting

greeting ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ