ਬੋਲੀ:

ਕਿਰਗਿਜ਼

[Kırgızca / Кыргызча]

ਕਿਰਗਿਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

271 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.