ਬੋਲੀ:

ਲਾਤੀਨੀ

[la]

ਲਾਤੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: aggettivo

aggettivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ