ਬੋਲੀ:

ਲਾਤੀਨੀ

[la]

ਲਾਤੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: anatomy

anatomy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ