ਬੋਲੀ:

ਲਾਤੀਨੀ

[la]

ਲਾਤੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: body parts

body parts ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • oculus ਉਚਾਰਨ oculus
 • lingua ਉਚਾਰਨ lingua
 • sanguis ਉਚਾਰਨ sanguis
 • Auris ਉਚਾਰਨ Auris
 • fascia ਉਚਾਰਨ fascia
 • cloaca ਉਚਾਰਨ cloaca
 • rectum ਉਚਾਰਨ rectum
 • mamma ਉਚਾਰਨ mamma
 • pectus ਉਚਾਰਨ pectus
 • manus ਉਚਾਰਨ manus
 • digitus ਉਚਾਰਨ digitus
 • foramen ਉਚਾਰਨ foramen
 • nasus ਉਚਾਰਨ nasus
 • cutis ਉਚਾਰਨ cutis
 • uterus ਉਚਾਰਨ uterus
 • genu ਉਚਾਰਨ genu
 • iecur ਉਚਾਰਨ iecur
 • pulso ਉਚਾਰਨ pulso