ਬੋਲੀ:

ਲਕਸਮਬਰਗੀ

[lb]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Luxemborg

Luxemborg ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ