ਬੋਲੀ:

ਲਕਸਮਬਰਗੀ

[lb]

ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: materials

materials ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ