ਬੋਲੀ:

ਲਕੋਤਾ

[lkt]

ਲਕੋਤਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Green

Green ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ