ਬੋਲੀ:

ਲਕੋਤਾ

[lkt]

ਲਕੋਤਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: may

may ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ