ਬੋਲੀ:

ਲਕੋਤਾ

[lkt]

ਲਕੋਤਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: to gradually become

to gradually become ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • aú ਉਚਾਰਨ
  • áya ਉਚਾਰਨ áya