ਬੋਲੀ:

ਲਿਥੁਆਨੀ

[lt]

ਲਿਥੁਆਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: I love you

I love you ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?