ਬੋਲੀ:

ਮਾਓਰੀ

[Māori]

ਮਾਓਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

484 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • Ohariu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ohariu [town name, New Zealand place names, Electorate]
 • Onix Unit ano ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Onix Unit ano
 • Ko wai koe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ko wai koe
 • FANAURAA ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ FANAURAA
 • Kaingaroa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaingaroa
 • Witi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Witi
 • Ihimaera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ihimaera
 • Taumatawhakatangihangakoauauotamateat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Taumatawhakatangihangakoauauotamateat
 • Te whāriki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Te whāriki
 • Kaitakawaenga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaitakawaenga
 • Rangitane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rangitane
 • Kaihopara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaihopara
 • tupapaku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tupapaku
 • inainei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inainei
 • Tika-tonu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tika-tonu
 • manukanuka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ manukanuka
 • whai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ whai
 • poroporoaki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poroporoaki
 • kamupene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kamupene
 • whakawhetai koe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ whakawhetai koe
 • whakawhetai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ whakawhetai
 • Ngati Tuwharetoa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ngati Tuwharetoa
 • Maraea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maraea
 • kautawhiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kautawhiti
 • Punakaiki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Punakaiki
 • arorau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ arorau
 • Tenetene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tenetene
 • poroporo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poroporo
 • kororā ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kororā
 • kiwikiwi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kiwikiwi