ਬੋਲੀ:

ਮਲਿਆਲਮ

[ml]

ਮਲਿਆਲਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: famous

famous ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ