ਬੋਲੀ:

ਮੰਗੋਲੀਆਈ

[mn]

ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: газ

газ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ