ਬੋਲੀ:

ਮੰਗੋਲੀਆਈ

[mn]

ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: химия

химия ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ