ਬੋਲੀ:

ਮੰਗੋਲੀਆਈ

[mn]

ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Tuesday

Tuesday ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ