ਬੋਲੀ:

ਮਾਲੇਈ

[ms]

ਮਾਲੇਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: names

names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • kelnar ਉਚਾਰਨ kelnar
  • mahal ਉਚਾਰਨ mahal
  • kawan ਉਚਾਰਨ kawan
  • leher ਉਚਾਰਨ leher
  • garu ਉਚਾਰਨ garu
  • beca ਉਚਾਰਨ beca
  • panas ਉਚਾਰਨ panas
  • Razak ਉਚਾਰਨ Razak
  • dara ਉਚਾਰਨ dara