ਬੋਲੀ:

ਮਾਲੇਈ

[ms]

ਮਾਲੇਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: names

names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • satu ਉਚਾਰਨ satu
 • betik ਉਚਾਰਨ betik
 • umur ਉਚਾਰਨ umur
 • batu ਉਚਾਰਨ batu
 • apa ਉਚਾਰਨ apa
 • cuci ਉਚਾਰਨ cuci
 • fikir ਉਚਾਰਨ fikir
 • inci ਉਚਾਰਨ inci
 • kawan ਉਚਾਰਨ kawan
 • pekak ਉਚਾਰਨ pekak
 • kamar ਉਚਾਰਨ kamar
 • kelnar ਉਚਾਰਨ kelnar
 • baki ਉਚਾਰਨ baki
 • ular ਉਚਾਰਨ ular
 • mahal ਉਚਾਰਨ mahal
 • kamu ਉਚਾਰਨ kamu
 • abdi ਉਚਾਰਨ abdi
 • hitam ਉਚਾਰਨ hitam
 • sudi ਉਚਾਰਨ sudi
 • kaya ਉਚਾਰਨ kaya
 • buruk ਉਚਾਰਨ buruk
 • leher ਉਚਾਰਨ leher
 • suka ਉਚਾਰਨ suka
 • beca ਉਚਾਰਨ beca
 • iklim ਉਚਾਰਨ iklim
 • garu ਉਚਾਰਨ garu
 • Berat ਉਚਾਰਨ Berat
 • panas ਉਚਾਰਨ panas
 • kasar ਉਚਾਰਨ kasar
 • Razak ਉਚਾਰਨ Razak
 • feri ਉਚਾਰਨ feri
 • nuri ਉਚਾਰਨ nuri
 • beri ਉਚਾਰਨ beri
 • koyak ਉਚਾਰਨ koyak
 • budak ਉਚਾਰਨ budak
 • asma ਉਚਾਰਨ asma
 • canda ਉਚਾਰਨ canda
 • dara ਉਚਾਰਨ dara