ਬੋਲੀ:

ਬਰਮੀ

[my]

ਬਰਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 47

47 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ