ਬੋਲੀ:

ਨਾਹੂਆਤੀ

[Nāhuatlahtōlli]

ਨਾਹੂਆਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

714 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.