ਬੋਲੀ:

ਹੇਠਲੀ ਜਰਮਨ

[nds]

ਹੇਠਲੀ ਜਰਮਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: idioms

idioms ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ