ਬੋਲੀ:

ਡੱਚ

[nl]

ਡੱਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: birds

birds ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ