ਬੋਲੀ:

ਡੱਚ

[nl]

ਡੱਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: characteristics

characteristics ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ