ਬੋਲੀ:

ਡੱਚ

[nl]

ਡੱਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: name

name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ