ਬੋਲੀ:

ਡੱਚ

[nl]

ਡੱਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: noun singular

noun singular ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ