ਬੋਲੀ:

ਡੱਚ

[nl]

ਡੱਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: vakantie

vakantie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ