ਬੋਲੀ:

ਨਾਰਵੇਈ ਬੋਕਮਾਲ

[no]

ਨਾਰਵੇਈ ਬੋਕਮਾਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: drink

drink ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ