ਬੋਲੀ:

ਨਾਰਵੇਈ ਬੋਕਮਾਲ

[no]

ਨਾਰਵੇਈ ਬੋਕਮਾਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ilands in Norway

ilands in Norway ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ