ਬੋਲੀ:

ਨਾਰਵੇਈ ਬੋਕਮਾਲ

[no]

ਨਾਰਵੇਈ ਬੋਕਮਾਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: pojknamn

pojknamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Magnus ਉਚਾਰਨ Magnus
 • Kjell ਉਚਾਰਨ Kjell
 • Knut ਉਚਾਰਨ Knut
 • Yngve ਉਚਾਰਨ Yngve
 • Samuel ਉਚਾਰਨ Samuel
 • Einar ਉਚਾਰਨ Einar
 • Ragnar ਉਚਾਰਨ Ragnar
 • Kåre ਉਚਾਰਨ Kåre
 • Bjarne ਉਚਾਰਨ Bjarne
 • Anders ਉਚਾਰਨ Anders
 • Nils ਉਚਾਰਨ Nils
 • Leif ਉਚਾਰਨ Leif
 • Sigurd ਉਚਾਰਨ Sigurd
 • Jarl ਉਚਾਰਨ Jarl
 • Inge ਉਚਾਰਨ Inge
 • Olav ਉਚਾਰਨ Olav
 • Rune ਉਚਾਰਨ Rune
 • Gunnar ਉਚਾਰਨ Gunnar
 • Joachim ਉਚਾਰਨ Joachim
 • Vincent ਉਚਾਰਨ Vincent
 • Isak ਉਚਾਰਨ Isak
 • Johan ਉਚਾਰਨ Johan
 • Lars ਉਚਾਰਨ Lars
 • Janne ਉਚਾਰਨ Janne
 • Kenneth ਉਚਾਰਨ Kenneth
 • Rasmus ਉਚਾਰਨ Rasmus
 • Halvard ਉਚਾਰਨ Halvard
 • Raymond ਉਚਾਰਨ Raymond
 • Tord ਉਚਾਰਨ Tord
 • Thore ਉਚਾਰਨ Thore
 • Eskil ਉਚਾਰਨ Eskil
 • Marcus ਉਚਾਰਨ Marcus
 • Mats ਉਚਾਰਨ Mats
 • Erling ਉਚਾਰਨ Erling
 • Roger ਉਚਾਰਨ Roger
 • Kevin ਉਚਾਰਨ Kevin
 • Victor ਉਚਾਰਨ Victor
 • odd ਉਚਾਰਨ odd
 • Torvald ਉਚਾਰਨ Torvald
 • Noah ਉਚਾਰਨ Noah
 • Glenn ਉਚਾਰਨ Glenn
 • Waldemar ਉਚਾਰਨ Waldemar
 • Lucas ਉਚਾਰਨ Lucas
 • Ronald ਉਚਾਰਨ Ronald
 • Roland ਉਚਾਰਨ Roland
 • Erland ਉਚਾਰਨ Erland
 • Werner ਉਚਾਰਨ Werner
 • Thorvald ਉਚਾਰਨ Thorvald
 • Severin ਉਚਾਰਨ Severin
 • Gudmund ਉਚਾਰਨ Gudmund
 • Birger ਉਚਾਰਨ Birger
 • Verner ਉਚਾਰਨ Verner
 • Torkel ਉਚਾਰਨ Torkel
 • Tobias ਉਚਾਰਨ Tobias
 • Tim ਉਚਾਰਨ Tim
 • Ralf ਉਚਾਰਨ Ralf
 • Tommy ਉਚਾਰਨ Tommy
 • Arvid ਉਚਾਰਨ Arvid
 • Jens ਉਚਾਰਨ Jens
 • Rolf ਉਚਾਰਨ Rolf
 • William ਉਚਾਰਨ William
 • Jon ਉਚਾਰਨ Jon
 • Viktor ਉਚਾਰਨ Viktor
 • Henry ਉਚਾਰਨ Henry
 • dag ਉਚਾਰਨ dag
 • Josef ਉਚਾਰਨ Josef
 • Osvald ਉਚਾਰਨ Osvald
 • Tage ਉਚਾਰਨ Tage
 • Fred ਉਚਾਰਨ Fred
 • Sigvard ਉਚਾਰਨ Sigvard
 • Holger ਉਚਾਰਨ Holger
 • Melker ਉਚਾਰਨ Melker
 • Walter ਉਚਾਰਨ Walter
 • Bernt ਉਚਾਰਨ Bernt
 • Hjalmar ਉਚਾਰਨ Hjalmar
 • Sivert ਉਚਾਰਨ Sivert
 • Ragnvald ਉਚਾਰਨ Ragnvald
 • Lorentz ਉਚਾਰਨ Lorentz
 • Patrick ਉਚਾਰਨ Patrick
 • Malte ਉਚਾਰਨ Malte
 • Anton ਉਚਾਰਨ Anton
 • Bror ਉਚਾਰਨ Bror
 • Sylvester ਉਚਾਰਨ Sylvester
 • Mikael ਉਚਾਰਨ Mikael
 • Willy ਉਚਾਰਨ Willy
 • Adrian ਉਚਾਰਨ Adrian
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik
 • Viggo ਉਚਾਰਨ Viggo
 • Anselm ਉਚਾਰਨ Anselm
 • Sune ਉਚਾਰਨ Sune
 • Helge ਉਚਾਰਨ Helge
 • Charles ਉਚਾਰਨ Charles
 • Niklas ਉਚਾਰਨ Niklas
 • Jakob ਉਚਾਰਨ Jakob
 • Arne ਉਚਾਰਨ Arne
 • Lage ਉਚਾਰਨ Lage
 • Rikard ਉਚਾਰਨ Rikard
 • Martin ਉਚਾਰਨ Martin
 • Arnold ਉਚਾਰਨ Arnold
 • Sebastian ਉਚਾਰਨ Sebastian